791-101-657

Wzór: UMOWA O ROBOTY ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU ZIELENI.

2010-08-28

UMOWA O ROBOTY ZWIĄZANE Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU ZIELENI.

Zawarta w dniu  ......................   20….. roku pomiędzy:

DiO  Landscaping & Decoration Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, ul. Cisowa 18 z biurem projektowym w Kamionkach k. Poznania, Osiedle Kresowe 72,  reprezentowaną przez Dawida Różaka, prezesa zarządu. 'DIO" Landscaping & Decorations Poland spółka z o.o, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda VIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000330062, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 00 zł w całości opłacony gotówką, nr NIP: 7891724274 , REGON: 301106748  zwaną dalej Wykonawcą

a

zwaną dalej Inwestorem.

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest ukształtowanie terenu zieleni.  Inwestor oświadcza, że posiada tytuł prawny do przedmiotowego terenu i jest jego właścicielem, najemcą, dzierżawcą, posiadaczem.

§ 2

 1. Wykonawca zapewnia, że objęte przedmiotem niniejszej umowy usługi wykonywać będzie z należytą starannością, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą, wykorzystując przy tym dostępny dorobek nauki i praktyki, jak również własne doświadczenie tak, aby były na możliwie najwyższym poziomie wśród usług tego rodzaju.
 2. Niezależnie od ustępu 1, Wykonawca zobowiązuje się do:
  1. wykonania usług zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
  2. zachowania zasad poufności wszelkich uzyskiwanych informacji na temat nieruchomości Inwestora, a w szczególności sposobu jej zabezpieczania,

§ 3

Inwestor wyraża zgodę na wykonanie części robót przez podwykonawców.

§ 4

 1. Jeżeli wykonany obiekt ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez Inwestora materiałów albo wskutek wykonania robót według wskazówek Inwestora, Wykonawca ma prawo do umówionego wynagrodzenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest informować Inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu. 

§ 5

 1.  Za usługi będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w kosztorysie. Nr rachunku bankowego wskazany jest w kosztorysie, będący integralną częścią umowy.

§ 6

 1. Usługi objęte niniejszą umową realizowane będą przez zespół specjalistów składający się z osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w ogrodnictwie oraz budownictwie.
 2. Koordynacją robót ze strony Wykonawcy zajmuje się  mgr inż. Przemysław Jakubowski
 3. Koordynacją robót ze strony Inwestora zajmuje się Inwestor.
 4. Koordynator, o którym mowa w ustępie 2 jest odpowiedzialny za przedmiotowe roboty na terenie Inwestora w zakresie objętym przedmiotem umowy.
 5. Ani koordynatorzy ani inne osoby związane z Inwestorem nie są upoważnione do jednostronnego dokonywania lub powodowania odstępstw od przedmiotu umowy.
 6. Pod rygorem nieważności zmiany przedmiotu umowy i projektu muszą być dokonywane na piśmie, w formie aneksu do niniejszej umowy.

§ 7

 1. Umowa zostaje zawarta na czas wykonania robót, to jest od dnia podpisania Umowy do chwili zakończenia prac
 2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace objęte niniejszą Umową do dnia .......................
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dezorganizację, opóźnienia i utrudnienia spowodowane przez innych, pracujących w tym samym czasie na terenie Inwestora, wykonawców.
 4. Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli wykonawcy, o których mowa w ustępie 3, opóźnią terminowe wykonanie robót, wygenerują dodatkowe koszty lub w inny sposób przyczynią się do wystąpienia strat Wykonawcy.
 5. W przypadku wystąpienia warunków meteorologicznych lub terenowych uniemożliwiających wykonanie robót, Wykonawca zastrzega sobie po uzgodnieniu z Inwestorem prawo do wstrzymania robót. Termin obiektu wykonania prac zostaje przesunięty o czas wstrzymania prac. 

§ 8

 1. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 3. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie oraz dostarczone pocztą lub osobiście, pod rygorem nieważności.

§ 9

 1. Rażące niewywiązywanie się z przyjętych na mocy niniejszej umowy zobowiązań przez jedną ze stron skutkuje prawem drugiej strony do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
 2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w poniższych przypadkach:
  1. uniemożliwienie Wykonawcy świadczenia przedmiotowej usługi poprzez ograniczenie dostępu do nieruchomości,
  2. ingerowanie w pracę pracowników Wykonawcy, utrudnianie im wykonywania prac poprzez ich absorbowanie,
  3. wzywania pracowników Wykonawcy do wykonania czynności sprzecznych z ich wiedzą, poczuciem rzetelności i z poleceniami służbowymi ich przełożonych,
  4. wzywania pracowników Wykonawcy do wykonywania robót niezgodnych z przedmiotem umowy i dokumentacją projektową,
  5. brak zaliczki i częściowych płatności za świadczone usługi po uprzednim, zawierającym trzydniowy termin uregulowania zobowiązań, wezwaniu,
 3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn wskazanych w ustępie 2, Inwestor zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do momentu odstąpienia od umowy oraz zwrotu za zakup udokumentowanych materiałów oraz usług, przy pracach już wykonanych.   

§ 10

 1. Wykonawca udziela Inwestorowi rocznej gwarancji na przedmiot umowy.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 

§ 12

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd według miejsca siedziby Inwestora,

§ 14

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Inwestor                                                         Wykonawca